Biologi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.
Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:
Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder dna's opbygning og funktion
Cellers struktur, funktion og evulotion
Almene genetiske begreber herunder samspillet mellem arv og miljø
Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
Udvalgte økologiske processer og deres betydning
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer.
It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.
Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.